Poliklinika- Dr Fatic Medical Dr Vukasina Markovica 178 Podgorica | Telefon: 067 006 115
Aortic dissection

Disekcija aorte je jedno od najtežih oboljenja aorte koje se karakteriše razvojem pukotine u intimalnom sloju aorte. Krvna struja pod pritiskom prodire kroz novonastalu pukotinu, što uzrokuje dalje raslojavanje medijalnog sloja aorte, sa posledičnim stvaranjem lažnog lumena, odnosno pseudolumena. Prema novijim shvatanjima disekcijom se smatra i intramuralni hematom nastao prskanjem vasa-vasorum. Zvanični podaci govore da incidenca akutne aortne disekcije Tip III iznosi 2,9-6 na 100.000 stanovnika godišnje.

Do danas je dato više patoanatomskih klasifikacija aortne disekcije. Prvu klasifikaciju dao je De Bakey 1955. godine. Prema ovoj klasifikaciji, disekcija aorte se deli u tri tipa, i to prema disekcijom zahvaćenih anatomskih delova aorte.

Tip I disekcije – zahvata ascendentnu aortu, arkus aorte, descendentnu aortu i abdominalnu aortu
Tip II disekcije – zahvata ascendentnu aortu i arkus aorte i završava se tik ispred leve subklavijalne arterije
Tip III disekcije – počinje od subklavijalne arterije i širi se naniže.

KLINIČKA SLIKA

Najčešći simptom u akutnoj fazi aortne disekcije jeste iznenadni, jak i stalan bol u grudima ili leđima. Bol je često vremenski i topografski u vezi sa inicijalnom laceracijom intime i sljedstvenim obrazovanjem lažnog kanala. Bol se klasično opisuje kao „razdirući“, sa mogućim zračenjem u vrat, ruke, trbuh, ili u kukove. Bol u trbuhu, može biti prisutan bilo zbog same disekcije, bilo zbog sekundarne ishemije visceralnih organa. Akutno kongestivno popuštanje srca nastaje u okolnostima insuficijencije aortne valvule. Opstrukcija brahiocefaličnih arterija, može uzrokovati sinkopu ili žarišne neurološke ispade. Ostali mogući neurološki simptomi su promuklost, i oduzetost nogu. Traheo-bronhna kompresija se manifestuje stridorom, dispnejom, ili simptomima posljedične pneumonije. Hemoptizija, hematemeza ili hematohezija, pobuđuju sumnju na rupturu u respiratorni ili u gastrointestinalni trakt.

disekcija-aorte

DIJAGNOZA

Dijagnoza se uspostavlja na osnovu anamneze (simptomi, prethodna aneurizma abdominalne aote, operacija aneurizme abodminane aorte, trauma, bolesti vezivnog tkiva ) , fizkalnog nalaza ( inspekcija, palpacija, auskultacina,)

Dijagnoza se potvrdjuje : MSCT angiografijom

LIJEČENJE

Tretman akutne nekomplikovane tip B disekcije je najčešće medikamentozan- stroga kontrola hipetenzije. Indikacije za endovaskularni TEVAR ili operativni tretman akutne disekcije tip B su: ruptura, nekontrolisana hipertenzija i kontinuirani bol uprkos svoj primjenjenoj antihipertenzivnoj i analgetskoj terapiji, retrogradna disekcija, malperfuzija, rapidni porast dijametra aorte potvrđen učestalim MSCT nalazom, akutna promuklost usled kompresije na n. laringeus recurens.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.