Aneurizma silazne grudne aorte

Aneurzima predstavlja lokalizovano trajno proširenje krvnog suda za više od 50% njegovog lumena.

Najveći arterijski krvni sud koji odvodi krv od srca u druge dijelove tijela naziva se aorta. Aorta se satoji iz više djelova u zavisnosti od njene lokaliazcije. Dio aorte koji počinje od mjesta odvajanja lijeve potključne arterije do trbušene duplje naziva se silazna grudna aorta.

Aneurizme grudne aorte mogu biti prave ( kada sadrže sva tri sloja arterijskog zida) i lažne ( kada se njihov zid ne satoji od svih arterijskih slojeva). Lažne aneurizme najčešće nastaju kao posljedica disekcije iili traume ( u najvećem broju slučajeva radi se o sabraćajnom traumatizmu)

aneurizma-aorte-kod-srca

Aneurizme grudne aorte mogu biti prave ( kada sadrže sva tri sloja arterijskog zida) i lažne ( kada se njihov zid ne satoji od svih arterijskih slojeva). Lažne aneurizme najčešće nastaju kao posljedica disekcije iili traume ( u najvećem broju slučajeva radi se o sabraćajnom traumatizmu)

Prave aneurizme u najvećem broju slučajeva nastaju zbog ateroskleroze, a rijedje kao posljedica urodjenih bolesti vezivnog tkova, cistične medijalne nekroze, arteritisa ili infekcije.

Kada predju određene dimezije ili postanu simptomatske zahtjevaju endovaskularni ili otvoreno hirurški tretman.

DIJAGNOZA

Najčeće se otkriva indirektno prepoznavanjem simptoma koji nastaju usljed kompresije okolnih struktura aneurizmom ( kasalj, otezano disanje, gutanje, promuklost, krv u ispljuvku itd…)

Dijangnoza se postavlja na osnovu anamneze , fizkalnog pregleda, dopunskih dijanostičkih procedura ( RTG grudnog koša, trans torakalna ili trans ezofagijalna ehosonografija srca I grudne aorte) I standardnih imidzing metoda ( MSCT angiografija/MR angiografija/klasična angiografija)

U OVIRU PRIPRME ZA OPERACIJU POTRENO JE URADITI:

Internistički/kardiološki pregled (EKG, teleradiografija srca i pluća)
po potrebi: EHO srca, dobutamin-stres ehokardiografija ili dipiridamol-talijum scintigrafija srca, odnosno koronarografija
dupleks scan magistralnih arterija vrata
spirometrija, gasne analize arterijske krvi
biohemijske analize (glikemija, urea, kreatinin, bilirubin, AST, ALT, Na, K, Cl, holesterol, trigliceridi, fibrinogen, S-proteini, S-albumini, S-Fe, S-TIBC)
hematološke analize (PT, aPTT, vreme krvarenja, TT, KKS, krvna grupa, SE, HDR, HPT, ACT, hemostatus 2)

LIJEČENJE

Zbog velikg broja komplikacija i visoke perioperativne smrtnosti invazivni,endovaskularni ili otvoreno hirurški tretman, aneurizme silazne grudne aorte rezervisan je samo za simptomatske pacijente (krvarenja, poremećaj cirkulacije kičmene moždine i visceralnih oragana) I za one kod kojih je aneurizma takve veličine da je rizik od komplikacija veći od očekivanog operativnog rizka.

U svim ostalim slučajevima medikamentozna terapija uz kontrolu faktora rizika je metoda izbora.

Metoda izbora u liječenju aneurizmi silaznog dijela grudne aorte je TEVAR ( endovaskularna popravka grudne aorte kroz butne arterije implantacijom stent grafta)

U slučajevima kada se ne može izvsti TEVAR indikovano je operativno liječenje u opštoj anesteziji, koje podrazumjeva otvaranje grudnog koša i primjenu vantjelesnog krvotoka.

Jedna od najozbiljinijih komplikacija orvoreno hirurškog I endovaskularnog liječenja je paraplegija ( oduzetost donjih ekstremiteta).

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.