Tromboza dubokih vena

Tromboza predtstavlja zaživotno stvaranje krvnog ugruška u krvnom sudu.

Trombi koji nastaju u venskim krvnim sudovima imaju posebne karakteristike- dominantno se satoje od fibrina i eritrocita. Njihovom nastanku doprinosi narušavanje Virhovljeve trijade (oštećenje endotela krvnog suda, staza, hiperkoagulabilana stanja)

Tromboza dubokih vena (TDV) najčešće nastaje u venama potkoljenice, venskim sinusima mišića lista noge. zatim u venama natkoljenice, venama karlice i donjoj šupljoj veni. Ukoliko se ne liječi može doći do plućne embolije sa fatalnim posljedicama.

venska-tromboza

KLINIČKA SLIKA

Većina pacijenata sa TDV su bez simptoma. Ukoliko su manifestacije prisutne, najčešći simptomi su bol, otok, našikanost površinskih vena i crvenilo kože. Ukoliko venska opstrukcija perzistira može doći do nastanka venske gangrene, gubitka ekstremiteta i ugroženosti života.

DIJAGNOGNOZA

Dijagnoza se postavlja na osnovu anamestičkih podataka (starija životna dob, ženski pol, trudnoća, menopauza, imobilisanost, nekretanje, oralni kontraceptivi, gojaznost, oboljenja srca, maligniteti,trauma, infekcija) i fizikalnog nalaza ( otok, bol, crvenilo, homans pozitivan). Labaratorijskim nalzima- povišene vrijendosti D dimera. Dijagnoza se potvrdjuje standardnim panelom imidžing metoda – Doppler ultarsonografija, duplex scan, MSCT venografija/ klasična venografija .

LIJEČENJE

Nastanak TDV može se suzbiti pospješivanjem veneke cirkulacije i primjenom medikamenata koji suzbijaju koagulaciju.

Hodanje posješuje mišićnu pumpu i protok krvi u venskom sistemu. Stog rana mobilizacija kod starijih I operiaih pacijenta predstavlja jednu od osnovnih metoda prevencije TDV.

U prevenciji TDV koriste se i kompresivne čarape kao i intermitenetna pneumatska kompresija.

Antikoagulacioni lekovi (heparin i njegovi derivati, oralna antikoagulantna terapija — derivati kumarina i indandiona, direktni oralni antikoagulantni ljekovi)
efikasno sprečavaju i suzbijaju vec nastalu vensku trombozu, kada se adekvatno primene.

Upotreba antitrombocitnih ljekove nije efikasna u liječenju i prevenciji TDV.
Ukoliko medikamentozna i propratna teraija ne daju zadovoljavajuće rezultate u obzir dolazi endovaskularno (dilatacija I stentovanje), otvoreno hirurško liječenje (premošćavanje) i kava filteri.

Važno je napomenuti da tekstovi koji se nalaze na sajtu vaskularnahirurgija.me imaju informativni karakter i nikako nisu i ne mogu biti zamjena za zvaničnu medicinsku konsultaciju i pregled vaskularnog hirurga, a pogotovo zbog činjenice da svaki vaskularni pacijent zahtjeva individualan pristup.